Īsumā par studiju programmu

1Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība un finanses” piedāvā reālas iespējas profesionālai izaugsmei un būt pārliecinošam darba tirgū, kurš vēlās kļūt veiksmīgs finanšu grāmatvedībā un vadībā, uzsākt un veicināt uzņēmējdarbību, aktīvi piedalīties savas augstākas izglītības iegūšanā.

Mūsdienu mainīgā, digitalizētā pasaules vide piedāvā progresīvas karjeras iespējas visos uzņēmējdarbības sektoros, kā vietējā, tā arī starptautiskajā tirgū. Neviens uzņēmuma mērķis nav svarīgāks par ilgtspējīgu attīstību. Tā ir joma, kurā grāmatveža profesijai ir viena no galvenajām lomām.

Studiju programma ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši

 • Valsts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas standarta prasībām. Valsts profesionālās augstākās izglītības standarts tika pieņemts 13.06.2023. un izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Profesionālās izglītības likuma 23. panta otro daļu.
 • Profesijas “Grāmatvedis”, profesijas kods – 3313 01, profesionālās darbības pamatuzdevumiem un pienākumiem. Profesijas standarts saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2022. gada 9. februāra sēdē.
 • Piektajam Eiropas / Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim un piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses" licencēta 2002. gada janvārī, tika uzsākta 2002. gada 15. martā, akreditēta līdz 2028. gada 24. februārim.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus grāmatvežus, kas spēj izveidot uzņēmuma grāmatvedības sistēmu un veikt finansiālo operāciju pilno uzskaiti, iegrāmatot uzņēmuma saimnieciskos darījumus, izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus un veikt secīgus grāmatvedības darba posmus, nodokļu aprēķināšanu, ievērojot profesionālās ētikas normas un normatīvo aktu prasības, sagatavot finanšu pārskatus, aprēķināt un analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, vadīt citus grāmatvedības darbiniekus, kā arī orientēt uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību.

Studiju programmas uzdevumi

 • Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām un kuras ir nepieciešamas grāmatveža profesionālo pienākumu veikšanai mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
 • Veidot, attīstīt studējošo ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, finanšu un saimniecisko jautājumu risināšanā.
 • Veicināt studējošo iemaņas patstāvīgās mācīšanās un lietišķo pētījumu veikšanai, to rezultātu praktiskai pielietošanai tautsaimniecības vajadzībām, ievērojot ētikas normas.
 • Sekmēt vispusīgas prakses iespējas, attīstot studējošo vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē.
 • Radīt vidi digitālo prasmju stiprināšanai un digitālā satura koplietošanai, izmantojot informācijas tehnoloģijas un interaktīvās mācīšanas metodes.
 • Attīstīt studējošo motivācijas sajūtu profesionālai tālākizglītībai un personīgās kompetences attīstībai.

Studiju programmas struktūra un apjoms

 Studiju programmas struktūra

Studiju programmas struktūra

 Kredītpunkti*

%

Studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi

Obligātie studiju kursi

27

22.5

Izvēles

studiju kursi

3

2.5 

Profesionālās nozares  studiju kursi 

Obligātie studiju kursi 

48

40

Izvēles

studiju kursi

6

5

Prakse

24

20

Kvalifikācijas darbs

12

10

Studiju programmas apjoms 

120

100

2Studiju programmas apjoms ir 120 kredīpunkti.

* Kredītpunkts – studiju darba apjoma uzskaites vienība, pamatojoties uz studiju programmā, studiju kursos definētajiem studiju rezultātiem. Viens kredītpunkts atbilst 25—30 stundu studiju darba apjomam.

Eiropas Savienībā ir vienota Eiropas kredītpunktu (ECTS) pārneses un uzkrāšanas sistēma, kas tika izstrādāta Boloņas procesa laikā, lai veicinātu mobilitāti starp augstākās izglītības studiju programmām un izglītības iestādēm.

Pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 60 kredītpunkti studiju gadā vai 30 kredītpunkti vienā semestrī, nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 60 kredītpunkti studiju gadā.

Studiju ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi un 3 mēneši vai 2 gadi un 5 mēneši

Studiju programmas saturs un rezultāti

Studiju programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Mikroekonomika un makroekonomika
 • Matemātika un statistika ekonomistiem
 • IT un digitālā grāmatvedība
 • Komerctiesības un darba tiesības
 • Finanšu angļu valoda grāmatvežiem
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Vizuālā maksla
 • u.c.

Profesionālās nozares studiju kursi

 • Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu pārskats un datu analīze
 • Vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēma
 • Revīzija un kontrole
 • Uzņēmējdarbības ekonomika un vadība
 • Finanšu sistēma un tirgi
 • u.c.

Izvēles studiju kursi

 • Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
 • Publiskā sektora grāmatvedība
 • Grāmatvedība celtniecībā
 • Grāmatvedība lauksaimniecības nozarē
 • Projektu grāmatvedība
 • Grāmatvedība tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā
 • Muitas darbība
 • u.c.

Studiju programmas rezultāti

Programma sagatavo speciālistus ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē ar padziļinātām profesionālām zināšanām grāmatvedības teorijā un konkurētspēju darba tirgū.

3Zināšanas: pārzina un izprot teorētisko zināšanu ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, valsts un privātās finansēs, matemātikā un statistikā, svešvalodās, auditā un tiesību zinībās nozīmību augstākajā izglītībā; pētnieciskā darba metodes; nozaru grāmatvedības īpatnības; var parādīt ekonomikas likumsakarības ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību.

Prasmes: prot teorētiskajās studijās gūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā; plānot un organizēt grāmatvedības kārtošanu un kontroli; piemērot ārējus normatīvos tiesību aktus, izstrādāt un aktualizēt iekšējos grāmatvedības normatīvos aktus; veikt pilnu saimniecisko darījumu uzskaiti, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības principiem un ievērojiet normatīvus aktus; veikt nodokļu aprēķināšanu; izmantot IT grāmatvedības dokumentu un statistikas pārskatu sagatavošanā, kā arī nodokļu deklarāciju iesniegšanā; sagatavot finanšu pārskatus un interpretēt saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājus; pielietot grāmatvedības terminoloģiju angļu valodā; izvērtēt citu grāmatvedības darbinieku darbību un sniegt konsultācijas tās pilnveidošanai; attīstīt komunikatīvās prasmes.

Kompetences: spēj patstāvīgi izmantot studijās gūtās zināšanas; atbildīgi analītiski pamatot un risināt grāmatvedības problēmas savā organizācijā; izvērtēt jaunākās tendences grāmatvedībā, nodokļu likumdošanā; uzņemties atbildību; veidot sadarbību ar kolēģiem, klientiem, valsts iestādēm; mērķtiecīgi pilnveidot savas personības, sociālās un profesionālās kompetences attīstību; sabiedrībā veidot savas profesijas pozitīvo imidžu.

Pēc studiju programmas apguves piešķir grāmatveža kvalifikāciju un tiek izsniegts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms. Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un piektajam Eiropas / Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Diplomu par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir viksmīgi apguvis studiju programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un profesionālās kvalifikācijas diploms dod tiesības turpināt studijas pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmā, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā studiju programmā.

Piešķirta profesionālā kvalifikācija dod tiesības strādāt grāmatveža profesijā.

Programmas „Grāmatvedība un finanses” studiju kursu apraksti (.pdf)

 Studiju programmas priekšrocības un profesionālās kvalifikācijas vērtība

Elastīgums: studiju ilgums ir mazāks nekā bakalaura grāda iegūšanai (divi gadi pret četriem gadiem). Programmas īstenošanas veidi palīdz veikt darba pienākumus atbilstoši Jūsu grafikam, ja ir citas saistības. Turklāt kombinētās mācības paredz mācīšanās gan klātienē, gan tiešsaistē.

Finanšu ietaupījumi: studiju programmai ir mazāk kredītpunktu, lai pabeigtu, un tāpēc izmaksas ir mazākas par četru gadu programmu. Tas var ļaut ietaupīt naudu un iekļauties darba tirgū ātrāk.

Lielāks ienākumu potenciāls: ir iespēja nopelnīt vairāk naudas pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Palielinātas izredzes saņemt darba piedāvājumu: saskaņā ar vairākiem pētījumiem darba devējiem ir nepieciešami darbinieki ar profesionālo izglītību.

Iespējas: šis diploms un kvalifikācija var pastāvēt atsevišķi un var to izmantot arī kā soli pretī bakalaura grāda un citas kvalifikācijas iegūšanai, jo daudzi koledžas programmā ieguti kredītpunkti, var tikt pārnesti, iegūstot bakalaura grādu.

Grāmatveža profesija

Starptautiskā grāmatvežu devīze “Science — Conscience — Independence”

41494. gada 10. novembrī itāļu matemātiķis, franciskāņu mūks un viens no mūsdienu grāmatvedības pamatlicējiem Luka Bartolomeo de Pačoli (Luca Pacioli) publicēja pirmo grāmatu par sistematizēto grāmatvedības divkāršo ierakstu. Vairāk nekā 500 gadus pasaule zina, cik nozīmīgs ir grāmatvežu veikums!

Grāmatvedis nodarbojas ar finanšu, vadības un nodokļu grāmatvedību, kas ir finanšu informācijas mērīšana, atklāšana vai pārliecības par finanšu informācijas nodrošināšana, kas palīdz vadītājiem, nodokļu iestādēm un citiem lēmumu pieņēmājiem pārvaldīt resursus.

GFK ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Eiropas biznesa augstskolu asociācijas BUSINET biedrs.


Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts (.pdf)

Sadarbības partneri