http://biblio.bsa.edu.lv/

EKONOMIKA

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
330.1  Liepiņš, Andris Analītiskā makroekonomika / Andris Liepiņš. - Otrais papild. izd., - Rīga: Turība, 2006. - 53 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 32)
330.1 Nešpors, Viktors Ievads mikroekonomikas teorijā / Viktors Nešpors. - Pārstrādāts izdevums. - Rīga: Kamene, 2005. - 150 lpp.
330.1 Nešpors, Viktors Ievads mikroekonomikas teorijā / Viktors Nešpors. - Rīga : Kamene, 2001. - 145 lpp. : sh., diagr.
330.1 Šenfelde, Maija Makroekonomika : māc. līdz. / M. Šenfelde, V. Ņikitina, I. Kullesa. - Rīga : Kamene, 2002. - 220 lpp., tab.
330.1 Bikse, Veronika Makroekonomika : tālmācības kurss / Veronika Bikse ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 314 lpp., sh.
330.1 Gods, Uģis Makroekonomika / Uģis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2002. - 351 lpp. : il., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka; 30)
330.1 Šenfelde, Maija Makroekonomika: mācību grāmata / Maija Šenfelde. - Rīga: RTU, 2006. - 231 lpp.
330.1 Gods, Uģis Makroekonomika: mācību grāmata / Uģis Gods. - Rīga: Turība, 2004. - 360 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka).
330.1 Hyman, David N. Microeconomics / David N. Hyman. - Richard D. IRWIN, Inc., 1988. - 602, [62] p.: ill. - (Gift).
330.1 Dzelmīte, Maija Mikroekonomika / Maija Dzelmīte, Marija Volodina. - Rīga: Izglītības soļi, 2004. - 241 lpp., sh.
330.1 Gods, Uģis Mikroekonomika / Uģis Gods. - Rīga: Turība, 2008. - 430 lpp.
330.1 Nešpors, Viktors Mikroekonomika / V.Nešpors, I.Ruperte, J.Saulītis. - Rīga : Birznieka SIA "Kamene", 2000. - 132 lpp. : diagr., sh.
330.1 Škapars, Roberts Mikroekonomika. Loģiskās shēmas / Roberts Škapars. - Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. - 369 lpp.
330.1 Škapars, Roberts Mikroekonomika.- Rīga: LU, 2001.- 379 lpp.
330.1 Gods, Uģis Mikroekonomika. Mācību līdzeklis 2-ās daļas.- Rīga: Biznesa augstskola Turība. - (Sērija "Uzņēmējdarbības bibliotēka").I. daļa.- 2000, 136 lpp.; II.daļa.- 1998, 224 lpp.
330.1 Nešpors, Viktors Mikroekonomikas teorijas pamati / Viktors Nešpors. - Rīga: RTU, 2010. - 253 lpp.
330.1 Škapars, Roberts Uzdevumi un testi mikroekonomikā / Roberts Škapars. 1.daļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 129.lpp. : diagr.
330.1 Hyman, David N. Macroeconomics / David N. Hyman. - Richard D. IRWIN, Inc., 1989. - 568, [59] p.: ill. - (Gift).
330.1 Krugman, Paul Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells. - Worth Publishers, 2006. - 488, [75] p.
330.1 Маршалл, Альфред Основы экономической науки / Альфред Маршалл; предисл. Дж. М. Кейнс; пер. с англ. В.И. Бомкина, В.Г. Рысина, Р.И. Столпера. - Москва: Эксмо, 2007. - 832 стр. - (Антология экономической мысли)
330.1 Мэнкью Н. Грегори Принципы макроэкономики / Н. Грегори Мэнкью ; пер с англ. А.Смольский, С. Лукин. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 544 стр.: ил. - (Классический зарубежный учебник)
330.1 Мэнкью, Н. Грегори Принципы микроэкономики / Н. Грегори Мэнкью. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 560 стр.: ил. - (Учебник для вузов)
330.1 Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учебник / Л.С.Тарасевич. - 7-е изд. ,испр и доп. - М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. - 654 стр. - (Университеты России)
330.1 Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: тесты, графические упражнения, задачи / Ю.В.Тарануха. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2007. - 208 стр.
330.1 Зороастрова, И.В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации / И.В.Зороастрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 293 стр. - (Высшее образование).
330.1 Селищев, А.С. Микроэкономика : анализ рынка, теория цены, рынок и общество. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 447 стр. : схем. - (Учебники для вузов)
330.1 Тарануха, Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах): учебно-методическое пособие / Ю.В. Тарануха; под общей ред. А.В. Сидоровича. - Москва: Дело и Сервис, 2002. - 304 стр. - (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова)
330.1 Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник / Ю.В. Тарануха; под общей ред. А.В. Сидоровича. - Москва: Дело и Сервис, 2006. - 640 стр. - (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова)
330.1

Грязнова, А.Г.,

Юданов, А.Ю.

Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - 3-е изд., стереотипное. - Москва: КНОРУС, 2007. - 660 стр.
330.1 Чеканский, А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: учебное пособие / А.Н. Чеканский. - Москва: ИНФРА-М, 2005. - 382 стр. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
330.1 Гребнев, Л.С. Микроэкономика. Экономическая история. История экономической мысли. Институциональная экономика. (Программы, тесты, задачи, решения)/ Под общ. ред. Л.С.Гребнева.- М.: ГУ-ВШЭ, 2000.- 139 стр.
330.1 Нуреев, Р.М. Сборник задач по микроэкономике. К "Курсу микроэкономики" Р.М. Нуреева: сборник / гл. ред. Р.М. Нуреев. - Москва: Норма, 2005. - 432 стр.

FINANŠU VADĪBA

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
657.2 Alsiņa, R., Marinska,K., Bojarenko.J. Vadības grāmatvedība : teorija un prakse / R.Alsiņa, K.Marinska, J.Bojarenko. - Rīga : SIA KIF "Biznesa komplekss", 2011. - 244 lpp.
657.2 Vītola, Ī., Soopa, A. Vadības grāmatvedība / Īrija Vītola, Aino Soopa. - Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002. - 222 lpp.
657.2 Pelšs, Andris Vadības grāmatvedība. I daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija / A. Pelšs. - Rīga: Biznesa komplekss, 2001. - 199 lpp.
657.2 Pelšs, Andris Vadības grāmatvedība. II daļa. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai / A. Pelšs. - Rīga: Biznesa komplekss, 2001. - 232 lpp.
336(М) Rurāne, Marita Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne. - Rīga: Avots, 2019. - 258 lpp.
336(М) Rurāne, Marita Finanšu menedžments: mācību grāmata / Marita Rurāne. - Rīga: RSEBAA, 2005. - 384 lpp. - (Biznesa izglītības bibliotēka)
658.1 Rurāne, Marita Uzņēmuma finanses / Marita Rurāne. - Rīga: Jumava, 2007. - 266 lpp.
658.1 Saksonova, Svetlana Uzņēmumu finanšu vadības praktiskās metodes / Svetlana Saksonova. - Rīga : SIA "Merkūrijs LAT", 2006. - 225 lpp.
658 Zelgalve, Elvīra Finansu analīze un tās loma uzņēmuma vadība: macību līdzeklis / E. Zelgalve. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. - 51 lpp.
657.2 Drury, Colin Management Accounting for Business, 7th Ed. / Colin Drury. - Andover UK: Cengage Learning, 2018. - 518 [19] p.
657.2 Drury, Colin Management and Cost Accounting, 10th Ed. / Colin Drury. - Andover UK: Cengage Learning, 2018. - 842 [17] p.
657.2 Drury, Colin Management Accounting for Business / Colin Drury. - 4th ed. - South-Western Cengage Learning, 2009. - 488, [24] p.
336.64 Robertson Blaine Corporate Financial Analysis / Blaine Robertson. - Amazon Fulfillment, 2019. - 141 p.
336(М) Brigham, E. Financial Management: Theory and Practice, 2nd Ed. / Ehrhardt Brigham. - Andover UK: Cengage Learning, 2018. - 638 [14] p.
657.2

Woodburn, D.,

Wilson, K.

Handbook of strategic account management / Diana Woodburn and Kevin Wilson. - Wiley, 2014. - 634 p.
657.2 Ernst, C. Kostenrechnung schnell erfasst / Christian Ernst. - Springer, 2009. - 268 p.
657.2

Хорнгрен, Ч.,

Фостер, Дж.,

Датар, Ш.

Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар; пер. с англ. О.А. Пинус…[и др.]. - 10-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 1008 с.: ил. - (Бизнес-класс)
657.2 Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. : Пер. с англ./ Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 416 с.: ил.- (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC)
658 Хелферт, Эрик Техника финансового анализа / Эрик Хелферт; пер. с англ. В. Дмитриева, Т. Карасевича, Е. Петрова. - 10 - е изд. - Санкт - Петербург: Питер, 2003. - 640 с.: ил. - (Академия финансов)
336 (М)

Этрилл, П.,

Маклейни, Э.

Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / Питер Этрилл, Эдди Маклейни; пер. с англ. В. Ионов. - Москва: Альпина Паблишер, 2012. - 648 с.
336 (М) Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. И.И. Елисеева; ред. Я.В. Соколов. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 800 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту)
657.2 Ивашкевич, В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу: учебное пособие / В.Б. Ивашкевич. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 160 с.: ил.
657.2 Зимакова, Л.А. Сборник задач по бухгалтерскому управленческому учету: учебное пособие / Л.А. Зимакова. - Москва: КНОРУС, 2005. - 192 с.
657.2 Ивашкевич, В.Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету. Уч. пособ. - М.: Финансы и статистика, 2000.-80 с.: ил.
658 Жилкина, А.Н. Управление финансами.Финансовый анализ предприятия : учебник / А.Н. Жилкина. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 332 с. - (Высшее образование)
658 Миллер, Н.Н. Финансовый анализ в вопросах и ответах: учебное пособие / Н.Н. Миллер. - Москва: Проспект, 2005. - 224 с.
658 Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 512 с.: ил.
658.1 Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С., Негашев, Е.В. Методика финансового анализа.- 3-е изд., переработ. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 208 с.- (Серия «Высшее образование»)
658.1 Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: учебник / А.Д. Шеремет. - Москва: ИНФРА-М, 2003. - 333 с. - (Высшее образование)
658.1 Гинзбург, А.И. Экономический анализ: учебник для вузов / А.И. Гинзбург. - 2-е изд., перераб и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 528 с.: ил. - (Учебник для вузов)
658.12 Есипов, В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 457 с.: ил. - (Учебное пособие)
658.12 Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - Москва: ЮНТИ, 2007. - 576 с.
658.12 Авторский коллектив Оценка недвижимости: учебник / под общей ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 496 с.: ил.
336 (М) Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 1024 с.
336.1 Авторский коллектив Оценка бизнеса: учебник / под общей ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 736 с.: ил.
336 (М) Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Том 1 / И.А. Бланк. - 3- е изд., перераб. и доп. - Москва: Омега - Л, 2011. - 656 с.
336 (М) Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Том 2 / И.А. Бланк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Омега - Л, 2011. - 674 с.
336 (М) Бланк, И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента: энциклопедия финансового менеджера / И.А. Бланк. - Вып. 1. - Киев: Ника - центр, 2003. - 448 с.

FINANSES

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
336.76 Apsītis, Ģirts Vērtspapīru tirgus zinības / Ģirts Apsītis, Indars Aščuks, Uldis Cērps ... [u.c.]; zin. red. Andris Klauss. - Rīga: JUMAVA, 2003. - 211 lpp.
336.71 Briede, Ilona Banku finanšu pakalpojumi: mācību līdzeklis / Ilona Briede. - otrais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Turība, 2004. - 116 lpp.
368 Graudiņa, Aija Apdrošināšanas pamati / Aija Graudiņa. - Rīga: LU Akadēmiskas apgāds, 2010. - 163 lpp.: sh. - (Banku augstskola)
336.1 Kavale, Lūcija Budžets un finanses: mācību līdzeklis / Lūcija Kavale. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 44 lpp.
336.76 Klauss, Andris Vērtspapīru darījumi. Skaidrojošā vārdnīca ap 500 vārdu / Andris Klauss; red. Lūcija Paegle. - Rīga: Privatizācijas aģentūra, 1996. - 116 lpp.
336.71 Kudinska, Marina Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam: monografija / Marina Kudinska. - Rīga: Datorzinību centrs, 2005. - 296 lpp.
368 Punculs, Juris Privātie pensiju fondi: mācību līdzeklis / Juris Punculs. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999. - 160 lpp. - (Serija "Uzņēmējdarbības bibliotēka" 15)
336.1 Rešina, Ganna Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets: zinātniskais izdevums / Ganna Rešina; no krievu valodas tulk. Andris Mukāns. - Rīga: Turība, 2008. - 320 lpp.
336.1 Rešina, Ganna Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt / Ganna Rešina; no krievu val. tulk. Modris Vidners. - Rīga: Turība, 2003. - 263 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 36)
336.71 Saksonova, Svetlana Banku darbība / Svetlana Saksonova; red. L. Vjatere. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas, 2006. - 197 lpp.
336.71 Saksonova, Svetlana Latvijas komercbanku aktīvi - attīstība, struktūras pārvaldības iespējas / Svetlana Saksonova. - Rīga:LZA EI, 2003. - 225 lpp.: il.
336.64 Brealey, R.A. Corporate finance. Eighth edition / R.A.Brealey. - McGraw-Hill, Irwin, 2006. - 1028 p.
336.64 Ross, Stephen A. + CD Corporate Finance Fundamentals / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. - 7th ed. - McGraw-Hill Companies, 2006. - 844, [88] p.
336.71 Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2005. - 768 с. - (Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации)
336.71 Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. О.И. Лаврушина. - 5-е изд, стереотипное. - Москва: КНОРУС, 2009. - 260 с.
336.76 Резго, Г.Я. Биржевое дело: учебник / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 272 с.: ил.
336.76 Корельский, В.Ф., Гаврилов, Р.В. Биржевой словарь. В 2-х томах.- М.: Междунар. отношения, 2000. Т.1. А-М – 288с. Т.2. Н-Я – 304 с.
336.76 Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Р. Брэдли, Т. Тьюлз; пер. с англ. - 6-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 1997. - VIII + 648 с. - (Университетский учебник)
336.76 Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А.Галанов. - М.: ИНФРА-М.- 2007. - 379 с. - (100 лет РЭА им. Г.В.Плеханова)
336.761 Прауде В., Прауде Р. Инвестирование в ценные бумаги. Учеб.пособие для вузов. В 2-х частях.- Рига: РАУ, УКЦ «GRADS SPb», 1998.Часть 1. Основные понятия о ценных бумагах. 143с.;Часть 2. Ценные бумаги как объект инвестирования. 169 с.
336.64 Пайк, Рихард Корпоративные финансы и инвестирование / Рихард Пайк, Билл Нил; пер. с англ. Е. Ковачева. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 784 с.: ил. - (Академия финансов).
336.64 Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В.В. Ковалев, учебник / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Москва: Проспект, 2010. - 352 с.
368 Новожилова, Н. Страхование / Н. Новожилова. - Рига: Biznesa informācijas birojs, 2009. - 234 с.
368 Архипов, А.П. Страхование. Современный курс: учебник / А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты; под ред. Е.В. Коломина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 448 с.: ил.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
338.23 Abizāre, Vēsma Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. - Rīga: RAKA, 2004. - 140 lpp.
338.23 Alsiņa, Rasma Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis / R. Alsiņa, G. Gertners. - 2-ais pārstrādāt. un papild. izdevums. - Rīga: RTU, 2005. - 230 lpp.
338.24 Alsiņa, Rasma Mācies planot / Rasma Alsiņa. - Rīga: Kamene, 2000. - 75 lpp. - (Uzņēmējdarbības pamati – 15)
339.92 Dieter, H. Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības: rakstu krājums. Sērija "Pilsoniskā izglītība" / Heribert Dieter; zin.red. Jānis Priede; tulk. no vācu val. Mudīte Smiltene. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - 111 lpp.
338.23 Dobele, Lāsma Sociālas uzņēmējdarbības iespējas Latvijā / Lāsma Dobele. - Mārupe :"Izdevniecība Drukātava", 2014. - 470 lpp.
339.91 Dunska, Margarita Eiropas savienības ekonomikas pamati.- Rīga: Banku augstskola, 2001.- 92. lpp.
338.23 Egle, Elīna Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas uzņēmējiem / Elīna Egle, Raita Karnīte. - Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 295 lpp.
339 Hofs, K. Gunnars Biznesa ekonomika / Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku, tulk. no norvēģu valodas. - Rīga: “Jāņa Rozes apgāds”, 2002.- 559 lpp.
338.23 Ludboržs, Aivars Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos / Aivars Ludboržs. - Rīga : SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 288 lpp.
338 Muška, Aina Uzņēmējdarbības pamatkurss: studiju materiāls / Aina Muška. – Rīga: SIA KIF “Biznesa komplekss”, 2005. – 120 lpp. : 8 tab.
338 Muška, Aina Uzņēmējdarbības plānošana: studiju materiāls / Aina Muška. – Rīga: SIA KIF “Biznesa komplekss”, 2005. – 96 lpp. : tab.
338.23

Pelše, Gundega,

Ruperte, Indra

Uzņēmēja rokasgrāmata / papildināts izdevums/. Rīga: “Jumava”, 2009. – 375 lpp.
338.23 Rurāne, Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. -Rīga : Turība, 2002. - 330, [5] lpp. : il. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka)
338.23 Saksonova, Svetlana Uzņēmumā darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis / Svetlana Saksonova. - Rīga: Izglītības soļi, 2004. - 105 lpp.: tab., sh.
338.23 Slavinska, Inta Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole / Inta Slavinska. - 2-ais. papild. izd. - Rīga: Turība, 2005. - 174 lpp. - (Uzņemējdarbības bibliotēka 37)
338.23 Vasiļjeva, Ludmila Mazo uzņēmumu izveidošanas pamati: mācību līdzeklis / Ludmila Vasiļjeva; Rīgas Tehniska universitāte. - Rīga: RTU izdevniecība, 2006. - 165 lpp.
338.23 Vārna, Jānis Ražošanas organizēšana studijām un biznesam / Jānis Vārna. - Rīga: Apgāds "Valters un Rapa", 2004. - 295 lpp.: tab.
338.24 Vasermanis, Edgars Prognozēšanas metodes / E. Vasermanis, D. Šķiltere, J. Krasts. - 2-ais papildinātais izdevums. - Rīga: Izglītības soļi, 2004. - 121 lpp.
338.23 Vedļa, Aleksandrs Ceļvedis uzņēmējdarbībā : teorētiskā ievirze, testi, metodikas, aprēķini, semināri, diskusiju jautājumi / A.Vedļa. - Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. - 490 lpp.: diagr.
338.23 Vedļa, Aleksandrs Uzņēmējdarbības kurss / A. Vedļa. - Rīga: “P&K”, 2000. - 454, [2] lpp.
338.23 Vīksna, Aiva Savs bizness / Aiva Vīksna. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 175 lpp.
338.23 Volkova, Tatjana Bizness pāri robēžām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā / sast T. Volkova. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 184 lpp. - (Banku augstskola).
338.23 Volkova, Tatjana Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? / Eiropas Kustība Latvijā ; Artis Birziņš ... [u.c.] ; sast. Tatjana Volkova. - Rīga : Apg. "Rasa ABC", 2002. - 238, [2] lpp : tab.
338.24 Zvirbule-Bērziņa, Andra Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi / Andra Zvirbule-Bērziņa, Līga Mihejeva, Anita Auzina. - Rīga: Turība, 2004. - 142 lpp.
338.24 Živitere, Marga Komercdarbības (biznesa) plāns / M. Živitere. - 2. pārstrād. izd. - Rīga: KIF “Biznesa kompleks”, 2000. - 100 lpp.
338.23 Helers, Roberts Vadībzinības. Rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / red. Roberta Helera; no angļu val. tulk. Ilze Dukāte. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. - 256 lpp.
338.23   Latvijas uzņēmējs un Eiropas Savienība / red. Normunds Lisovskis. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2002. - 136 lpp.
338.23   Uzņēmuma darbības novērtēšana / no angļu val.tulk. Rita Baroniņa. - Rīga : SIA Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 179 lpp.
338.23 Gerbers, Maikls E. Uzņēmējdarbības meistarība. Ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs / Maikls E. Gerbers; no angļu val. tulk. Māris Garbers. - Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2014. - 219 lpp. - (Biznesa literatūras Zelta Fonds)
339.91 Suder, Gabriele Doing Business in Europe / Gabriele Suder. - SAGE, 2008. - 360, [16] p.
338.24 Gray, Clifford F. + CD Project Management. The Managerial Process / Clifford F. Gray, Erik W. Larson. - 3rd ed. - McGraw-Hill, 2006. - 574, [18] p.
338.24 Abrams, Rhonda The Successful Business Plan: Secrets & Strategies / Rhonda Abrams. - 4th ed. - Planning Shop, 2003. - 417, [38] p.
338.24 Kerzner, Harold + CD Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling / Harold Kerzner. - 8th ed. - John Wiley & Sons, Inc., 2003. - 891, [18] p.
338.23 Williams, Sara Small Business Guide / Sara Williams. – 11 th ed. – Penguin Books, 1998. – 457 p.
338.23 Hofs, Kjells Gunnars Biznesa ekonomika / Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku ; no norvēģu val. tulk. Elita Cakule un Iveta Medvida. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2002. - 559 lpp. : il.
338.24 Джакубова, Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам / Т.Н.Джакубова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2017. - 104 с.: ил.
338.22

Горфинкель, В.Я.,

Швандар, В.А.

Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учебное пособие / под общей ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 495 с.
338.23 Давидссон, Пер Исследуя предпринимательство / Пер Давидссон, пер. с англ. под ред. А.Ю.Чепуренко. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 399 с.
338.23 Нив, Генри Р. Пространство доктора Деминга. Принципы построения устойчивого бизнеса / Генри Р. Нив; пер. с англ. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 370 с.
338.23 Тэпман, Л.Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт: учебное пособие / Л.Н. Тэпман; под ред. В.А. Швандара. - Москва: ЮНИТИ, 2004. - 220 с.
338.23 Давидссон, Пер Исследуя предпринимательство / Пер Давидссон, пер. с англ. под ред. А.Ю.Чепуренко. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 399 с.
338.23 Друкер, Питер Ф. Эффективное управление предприятием / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. О.И. Медведь. - Москва: Вильямс, 2008. - 224 с.: ил.
338.23

Горфинкель, В.Я.,

Поляк, Г.Б.,

Швандар, В.А.

Предпринимательство: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников)
338.23

Попков, В.П.,

Евстафьева, Е.В.

Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 352 с.: ил. - (Учебное пособие)
338.22 Рубин, Ю.Б. Основы бизнеса: учебник / под ред. Ю.Б. Рубина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Маркет, 2005. - 784 с. - (Университетская книга)
338.22 Бакшт, К.А. Построение бизнеса услуг. С "нуля" до доминирования на рынке / К.А. Бакшт. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 496 с.: ил.
338.22

Волков, О.И.,

Девяткин, О.В.

Экономика предприятия (фирмы): учебник / О.И. Волкова, О.В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 604 с. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова)
339.92

Пономарева, Е.С.,

Кривенцова, Л.А.,

Томилов, П.С.

Мировая эконоимка и международные эконоимческие отношения: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. Стровского. - Москва: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 287 с. - (Практический курс).
339.92 Герчикова, И.Н. Международные экономические организации. Регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учеб. пособие / И.Н. Герчикова. - Москва: Консалтбанкир, 2002. - 622 с.
338.24 Попов, В.М. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / под ред. В.М. Попова. - 4-е изд. - Москва: КноРус, 2003. - 384, [1] с.: таб.
338.24

Колесникова Н.А.,

Миронова А.Д.

Бизнес-план. Методические материалы / под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Мироновой. - 3-е изд., доп. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.: ил.

FINANŠU GRĀMATVEDĪBA, NODOKĻI

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
657 Apsīte, Inita Uzņēmuma gada pārskats / Inita Apsīte. – Sigulda: Lietišķās Apmācības Centrs, 2011. -268. lpp.: tab.
657 Apsīte, Inita Uzņēmuma gada pārskats / Inita Apsīte. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. – 368 lpp. - (Bilances Bibliotēka)
657 Apinis, Raitis Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Mācību līdzeklis.- Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000.- 120 lpp. - (Sērija "Uzņēmējdarbības bibliotēka")
657 Autoru kolektīvs Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska. - Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2019. - 195 lpp.
657 Autoru kolektīvs Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika ..[u.c.]. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. - 191 lpp. - (Bilances Bibliotēka)
657 Autoru kolektīvs Grāmatvedības teorija. Studiju programma un materiāls praktiskajiem darbiem grāmatvedības un finansu specialitātes studentiem / A.Danilāns, A.Svarinska, B.Beikule. - Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002. - 40 lpp.
657.1 Autoru kolektīvs Finanšu grāmatvedība : mācību grāmata "Finanšu grāmatvedība" programmai / Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Inguna Leibus, Anastasija Svarinska. - Rīga : SIA Izglitības soli, 2004. - 246 lpp.
657 Beļavska, Ludmila Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskiem un nacionālajiem standartiem: māc. līdz. / Ludmila Beļavska. - Rīga: Biznesa Komplekss, 2007. - 248 lpp.
657.1

Bojarenko, Jūlija

Tjurina, Angelina

Finanšu grāmatvedība piemēros un uzdevumos. 1 daļa / Jūlija Bojarenko, Angelina Tjurina. - Rīga: GFK, 2017. - 180 lpp.
657.1

Bojarenko, Jūlija

Tjurina, Angelina

Finanšu grāmatvedības praktikums / Jūlija Bojarenko, Angelina Tjurina. - Rīga : GFK, 2015. - 384 lpp.
657.1

Bojarenko, Jūlija

Beļavska, Ludmila

Tjurina, Angelina

Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Grāmatvedības pamati, ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi / J. Bojarenko, L. Beļavska, A. Tjurina. - Rīga: Biznesa Komplekss, 2009. - 272 lpp.
657.1

Bojarenko, Jūlija

Tjurina, Angelina

Ķuda, Maija

Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Pašu kapitāls, uzkrājumi, kreditori, ienākumu un izdevumu uzskaite, finanšu pārskats, kompleksais izdevums / J. Bojarenko, A. Tjurina, M. Ķuda... [u.c.]. - Rīga: Biznesa Komplekss, 2009. - 292 lpp.
336.71 Dzintare, Zane Banku grāmatvedība / Zane Dzintare. - Rīga: Turība, 1999. - 152 lpp.
336 Izdevniecības “Dienas Bizness” autoru kolektīvs Grāmatvedības rokasgrāmata / Rīga: SIA “Izdevniecība “Dienas Bizness””, 2012.
336 Izdevniecības “Dienas Bizness” autoru kolektīvs Finanšu vadības rokasgrāmata / Rīga: SIA “Izdevniecība “Dienas Bizness””, 2012.
657

Grandāne, M.,

Mārāne, I.

Praktiski uzdevumi grāmatvežiem : sērija "Uzņēmējdarbības bibliotēka" / M.Grandāne, I.Mārāne. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 108 lpp.
657.04 Grebenko, Maija Darba likums un grāmatvedība. Atkārtots un atjaunots 2.izdevums / Maija Grebenko. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests izdevniecība,- 2018. - 173 lpp.
657.04 Grebenko, Maija Darba likums un grāmatvedība / Maija Grebenko. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2015. – 156 lpp. - (Bilances Bibliotēka)
657 Grebenko, Maija Fizisko personu ienākumi, nodokļi un pārskati / Maija Grebenko. – Rīga: Adrems MG, 2006. – 244.lpp.
657 Grebenko, Maija Grāmatvedība: mācību līdzeklis. Otrā daļa / Maija Grebenko; zin. red. doc. D. Vanags. - .5. izd., pārstrādāts. - Rīga: ADREMS, 2001. - 184 lpp.: tab.
657 Greuninga, Hennije van         Starptautiskie Finanšu pārskatu sniegšanas standarti : praktiska rokasgrāmata [jauns pārstr. izd.] / Hennije van Greuninga ; Pasaules Banka. - Rīga: ABC Balt, sēj. 1, 2005. - 155 lpp. : tab.
657 Greuninga, Hennije van         Starptautiskie Finanšu pārskatu sniegšanas standarti : praktiska rokasgrāmata [jauns pārstr. izd.] / Hennije van Greuninga ; Pasaules Banka - Rīga: ABC Balt, sēj. 2, 2005. - 291 lpp. : tab.
657 Greuninga, Hennije van         Starptautiskie Finanšu pārskatu sniegšanas standarti : praktiska rokasgrāmata [jauns pārstr. izd.] / Hennije van Greuninga ; Pasaules Banka. - Rīga: ABC Balt, sēj. 3, 2005. - 135 lpp. : tab.
657.01     Ivanova, Olga   Starptautiskie finanšu pārskatu standarti / Olga Ivanova. - Rīga: Merkurijs LAT, 2004. - 211 lpp.
657.01     Jaunzeme, Justīne Sofija     Starptautiskie finanšu pārskatu standarti : standartu apkopojums un pielietojuma piemēri / Justīne Sofija Jaunzeme. - Rīga : Lietišķas informācijas dienests, 2016. -256 lpp.
657 Januška, Marina Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Grāmatvedības dokumentu paraugi / Marina Januška. - otrais izdev, papild., pārst. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2007. - 149 lpp.
657 Januška, Marina Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā. Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās / Marina Januška - Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. - 159 lpp.
657.04 Januška, Marina Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti / Marina Januška. - Rīga: Merkurijs LAT, 2004. - 223 lpp.: tab., sh.
657 Kelmere Laila Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. - 255 lpp.
657 Kelmere Laila Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana / Laila Kelmere. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. – 168 lpp.
657

Korsaka, T.,

Raņķevica, V.

Ievads grāmatvedībā / T.Korsaka, V.Raņķevica. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2006. - 266 lpp.
657.1 Krogzeme, Hilda Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: mācību grāmata / Hilda Krogzeme. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. - 302 lpp.
657

Kusins, Jānis

Zariņa, Vita

Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļudas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem / Jānis Kusins, Vita Zariņa. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. - 351 lpp.
657.1 Leibus, Inguna Finanšu grāmatvedība. Atkārtots un atjaunots 2.izdevums / I.Leibus. - Rīga: Lietišķās informācijas dieniests, 2018. - 319 lpp.
657.1 Leibus, Inguna Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 326 lp.
657.04 Leibus, Inguna Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. - 147 lpp.
657 Leibus, Inguna Pirmie soļi komercdarbībā : darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus. - Rīga : Lietišķas informācijas dienests, 2016. - 152 lpp.
657.04 Leibus, Inguna Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus. - 4.izd., atkārtots un atjaunots. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. - 143 lpp. - (Bilances Bibliotēka)
657 Leibus, Inguna Vienkāršā grāmatvedība: zemnieku saimniecību īpašniekiem, individuālo uzņēmumu īpašniekiem, fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību : [mācību līdzeklis] / Inguna Leibus. - Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 68 lpp.
657.04 Ludboržs, Aivars Pamatlīdzekļu uzskaite / Aivars Ludboržs. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 255 lpp. - (Bilances bibliotēka)
657.04 Ludboržs, Aivars Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos / Aivars Ludboržs. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 288 lpp. (Bilances bibliotēka)
657.04 Ludboržs, Aivars Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā / Aivars Ludboržs. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. - 282 lpp. (Bilances bibliotēka)
657 Pravarne, Olga Введение в бухгалтерский учет / Праварне Ольга. – Рига: Jāņu Rozes apgāds, 2002.- 216 с.
  LZRA Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS) / - Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2004. - 1478 lpp. : tab.
  LZRA Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu rokasgrāmata / Starptautiskā grāmatvežu federācija. - Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2003. - 644 lpp.
  LZRA Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata / Starptautiskā grāmatvežu federācija. - Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2003. - 742 lpp.
657.1 Stiglica, Līksma Finanšu grāmatvedības praktikums. Uzdevumi un atrisinājumi grāmatvedības kursa apguvei / Līksma Stiglica. - trešais papildinātais izdevums. - Rīga: Apgāds "Biznesa Partneri", 2004. - 96 lpp.
657.1 Stiglica, Līksma Finansu grāmatvedības praktikums. Uzdevumi Finansu grāmatvedības studiju kursa apguvei / Līksma Stiglica. - Rīga: Turība, 2000. - 59 lpp.: tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 21)
657 Sundukova, Zoja Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: mācību grāmata / Zoja Sundukova. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2011.- 232 lpp.
657 Šneidere, Ruta Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai / Ruta Šneidere. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. – 232 lpp.
657.04 Zaiceva, Jvgenija Uzņēmuma kredīti, to atspuguļošanas noteikumi uzņēmuma uzskaitē un pārskatos / Jevgenija Zaiceva. - Rīga: Beno Prese, 2003. - 79 lpp.
657.1

Zariņa, Vita,

Medne, Anna

Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā un nodokļos / Vita Zariņa, Anna Medne. - Rīga: Turība, 2012. - 112 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka)
657.1 Zariņa, Vita Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums: mācību grāmata / Vita Zariņa. - Rīga: Turība, 2004. - 157 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka 41)
657.1 Zariņa, Vita Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības / Vita Zariņa. - Rīga: Turība, 2004. - 263 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka)
336.71 Zvirbule, Dita Banku grāmatvedības pamati / Dita Zvirbule, Jevgēnija Žagare. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. - 168 lpp. - (Banku zinību bibliotēka)
657.1 P. Atrill, E. McLaney Accounting and Finance for Non-specialists / Peter Atrill, Eddie McLaney. - 11th ed. - Harlow UK: Pearson, 2019. - 589 p.
657.1 Theodore E. Christensen, David M. Cottrell, Cassy JH Budd Advanced Financial Accounting, Twelfth Edition. - Theodore E. Christensen, David M. Cottrell, Cassy JH Budd. - McGraw-Hill Education NY, 2019. - 1103 p.
657.01     Alexander, David International Financial Reporting and Analysis / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen. - 5th ed. - South-Western Cengage Learning, 2011. - 890, [20] p.
657.1 Gowthorpe C. Business Accounting and Finance, 4th Ed. / Catherine Gowthorpe. - Andover UK: Cengage Learning, 2018. - 501 [14] p.
657.1 Elliot B., Elliot J. Financial Accounting and Reporting, 11th Ed. / Barry Elliot, Jamie Elliot. - Harlow: Prentice Hall, 2007. - 872 p.
657.01     Melville, Alan   International Financial Reporting: A Practical Guide / Alan Melville. - 4th ed. - Pearson, 2014. - 500, [12] p.
657.01     Collings, Steven Frequently Asked Questions in IFRS / Steven Collings. - Wiley, 2013. - 396, [20] p.
657.1 Stolowy H., Ding Y. Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective, 5th Ed. - Andover UK: Cengage Learning, 2019. - 660 [27] p.
657.1 Gary A.Porter Financial Accounting: The Impact on Decision Makers / Gary A. Porter. - 10th Ed., Boston MA: Cengage, 2019. - 702 [30] p.
657.1 Needles B.E. Jr., Powers M., Crosson S.V. Financial and Managerial Accounting, 8th ed. / Belverd E. Needles, Jr., Marian Powers., Susan V. Crosson. - Boston: Houghton Mifflin Company, 2008. - 1378 p.
657 Healy Paul M., Palepu Krishna G., Peek Erik. Business Analysis and Valuation: IFRS Standards Edition, 5th Ed. / Paul M. Healy, Krishna G. Palepu., Erik Peek. - Andover UK: Cengage Learning, 2019. - 604 [13] p.
657.04 Ellis, Kevin Accounting. A Simple Guide to Financial and Managerial Accounting for Beginners /Kevin Ellis. - Amazon Fulfillment, 2019. - 133 [10] p.
657.04

McLaney, Eddie;

Atrill, Peter

Accounting and Finance, an Introduction. - Eddie McLaney, Peter Atrill. - 9th ed. - Harlow UK: Pearson, 2018. - 873 p.
657.04 Piper, Mike Accounting Made Simple / Mike Piper. - Amazon Fulfillment, 2013. - 103 p
657 Александер, Дэвид Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике / Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен. - Москва: Вершина, 2005. - 768 с.
657 Кузьмина, Ирина Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / Ирина Кузьмина, Филипп Данн. - Рига: АВС Balt, 2005. - 288 c.
657 Белявска, Людмила Основы бухгалтерского учета в соответствии с международными и национальными стандартами: учебное пособие / Людмила Белявска. - Рига: Biznesa komplekss, 2006. - 272 с.
657

Бояренко, Ю.,

Тюрина, А.,

Кюда, М.

Финансовая бухгалтерия: теория, примеры, проводки / Ю.Бояренко, А.Тюрина, М.Кюда - Рига: SIA KIF "Biznesa komplekss", 2010. - 320 lpp.
657 Панова, Наталья   Бухгалтерский учет. Налоги и налогооблoжение: практическое руководство / Наталья Панова - Рига: izglītības centrs LATVIKON , 2009. - 306 lpp.
657 Праварне, Ольга Введение в бухгалтерский учет / Праварне Ольга. – Рига: Jāņu Rozes apgāds, 2002.- 216 с.
657 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.: ил.
657 Нидлз, Берверд Принципы бухгалтерского учета / Берверд Нидлз, Хенри Андерсон, Джеймс Колдуэлл; пер. с англ. - 2-е изд. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 496 с.
657.04 Янушка, Марина Бухгалтерский учет в практических ситуациях / Марина Янушка. - Рига: Merkūrijs LAT, 2004. - 375 с.
657.04 Янушка, Марина Бухгалтерский учет в практических ситуациях.- Рига: Merkurijs LAT, 2001.- 376 с.
657 Каморджанова, Н.А. Бухгалтерский учет и психология : монография / поднауч. ред. Н.А.Каморджановой. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2010. - 225 с. ( Научное издание).
657 Ефремова, Т.М. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: учебное пособие / Т.М. Ефремова, Т.А. Кольцова, О.А. Кузьменко. - Москва: КНОРУС, 2010. - 184 с.
657 Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник / Н.Г. Сапожникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2005. - 448 с.
657 Каморджанова, Н.А. Теория и практика развития современной системы бухгалтерского учета: монография / под общ. ред. Н.А. Каморджановой. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2009. - 251 с.
657 Шевелев, А.Е. Бухгалтерский учет расчетов: учебное пособие / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. - Москва: КНОРУС, 2009. - 512 с.
657.04 Янушка, Марина Все об учете основных средств / Марина Янушка. - Рига: Merkūrijs LAT, 2003. - 266 с.
657.04 Задорожная, Ольга Автотранспорт на предприятии: налоги и бухгалтерский учет. Книга 1 и книга 2 / Ольга Задорожная. - Рига: Beno Prese, 2007. – 464 с.
657 Янушка, Марина Формирование и обновление учетной политики предприятия. Образцы документов бухгалтерского учета. / М. Янушка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Рига : Merkūrijs Lat, 2007. - 157 c.
657 Янушка, Марина Учет и отчетность в современных условиях предпринимательства / М.Янушка. - Рига : Merkūrijs Lat, 2008. - 117 с.
657 Шевелев, А.Е. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2008. - 304 с.
657

Стоун, Дерек,

Хитчинг, Клод

Бухгалтерский учет и финансовый анализ / Дерек Стоун, Клод Хитчинг ; пер. с англ. Ю.А. Огибиным, Г.Ю.Огибиным,под ред. Б.С. Лисовика и М.Б. Ярцева. - Санкт-Петербург : АОЗТ "Литера Плюс", 1994. - 272 с.
657 Медведев, М.Ю. Учетная политика организации на 2010 год: практическое пособие / М.Ю. Медведев. - Москва: КНОРУС, 2010. - 248 с.
657 Каморджанова, Н.А. Учетная система предпрятия : теория и практика : монография / под общей ред. Н.А.Каморджановой. - Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008. - 217 с.
657 Ковалев, В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы / В.В. Ковалев. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 720 с.: ил.
657.1 Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интерпретация / Л.А.Бернстайн ; пер. с англ. И.И.Елисеева. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - 624 с. : ил. - (Серия по бухг. учету и аудиту)
657.1 Грэхем, Бенджамин Анализ финансовой отчетности компаний.: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д.Вильямс, 2009. - 144 с.: ил. - Парал. тит. англ.
657.1 Мюллер, Герхард Г. Учет: международная перспектива / Герхард Г. Мюллер, Гернон Хелен, Гари Миик; пер. с англ. В.В. Ковалева. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 136 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту)
657.04 Зайцева, Евгения Кредиты предприятия, правила их отражения в учете и отчестности предприятия. Серия "Бухгалтерский практикум" / Е. Зайцева. - Рига: Mamuts, 2002. - 80 с.

CIVILĀ UN DARBA AIZSARDZĪBA. CILVĒKS UN VIDE

UDK Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
349.2   Darba apstākļi un veselība darbā / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. – 162 lpp.
349.2   Darba drošība / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 278 lpp. : il.
349.2   Darba aizsardzības apmācību metodes / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. – 113 lpp. : il., veidlapas.
349.2   Darba likums ar komentāriem / zin red. Irēna Kalniņa. - Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp.
349.2   Darba likums. Darba aizsardzības likums. - 4. izdevums. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2007. - 96 lpp.
349.2 Ulmane, Valija Darba tiesības. Darba aizsardzība / Valija Ulmane. - Rīga: Turība, 2004. - 263 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka)
349.2 Grigorjeva, Silvija Darba aizsardzība. Darbs birojā. / S. Grigorjeva. - Rīga: SIA "Beno Prese", Žurnāls "JUMS/BAM", Latvijas Grāmatvežu un ekonomistu korporācija, 2005. - 79 lpp.
349.2   Darba aizsardzības apmācību metodes /  [no spāņu valodas tulkojuši Lija Cīrule, Ināra Granta, Anita Pauksta ; Labklājības ministrija]. - Rīga: Labklājības ministrija. 2003. - 114 lpp. : il.
349.2   Darba apstākļi un veselība darbā /  [no spāņu val. tulk. Ivonna Viļumsone, Ināra Granta; Labklājības ministrija]. - Rīga: Labklājības ministrija, 2010. - 162 lpp. : il.
349.2   Darba drošība /  [no spāņu valodas tulkojuši Dzidra Upīte ... [u.c.] ; Labklājības ministrija]. - Rīga: Labklājības ministrija, 2003. - 288 lpp. : il., tab.
349.2   Psihosociālā darba vide / [no spāņu valodas tulkojuši: Vita Kempaua, Edgars Briška ; Labklājības ministrija]. - Rīga: Labklājības ministrija, 2004. - 136 lpp. : il.
349.2   Ergonomika darbā / [no spāņu valodas tulkojuši: Inga Eglīte ... [u.c.] ; Labklājības ministrija]. – Rīga: Labklājības ministrija, 2004. - 176 lpp. : il.
349.2   Ergonomika darbā /  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 190 lpp.
349.2 Dupate, Kristīne Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās /Kristīne Dupate. - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011. - 128 lpp.
349.2 Polis, Fēlikss Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Introduction to European Union Labour Law. / Fēlikss Polis ; [Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola]. - Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2004. – 235 lpp. - (Biznesa izglītības bibliotēka)
  Eglīte, Maija Vides veselība / Maija Eglīte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. – 696 lpp.
349.6   Dzīvot zaļi / "Lessons Learned" grāmatu sērija /  tulkojums no angļu valodas [Rita Baroniņa]. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 104 lpp.
349.6 Vircavs, Magnuss Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze / Magnuss Vircavs. Rīga : Turība, 2005. - 248 lpp. : il.
349.6 Krūzs, Kārlis Dabas un otrreizējo resursu izmantošana: mācību līdzeklis / Kārlis Krūzs. - Rīga: Izglītības soļi, 2003. - 131 lpp.
349.6(E) Strautmanis, Jānis Vides ētika un vides tiesības / Jānis Strautmanis ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 187 lpp.
349.6(E) Strautmanis J. Ekologisko tiesibu pamati. Dabas vides tiesiska aizsardziba.-R.: Zvaigzne ABC, 1997.-221. lpp.
349.2 Turunc N., Sur M. International Labor and Employment Laws. Third Edition, Volume IIA. Turkey / N. Turunc, M. Sur. - Arlington: BNA Books, 2008 - 94 p.
349.6 Pring, G. Environmental Courts & Tribunals. A guide for Policy Makers / by George (Rock) Pring&Catherine (Kitty) Pring, 2016 - 120 p.
349.6   International Review for Environmental Strategies / Institute for Global Environmental Strategies, Japan, 2004 - 322 p.
349.2 Григорьева С. Охрана труда. Работа в офисе / С.Григорьева. - Рига: SIA "Beno Prese", 2005 - 80 с.
349.2 Бородко, Н.П. Международная организация труда. Структура и деятельность: учебное пособие / Н.П. Бородко, А.А. Греченков, Л.А. Киселева. - Москва: Изд-во деловой и учебной лит-ры, 2006 - 124 с.
349.2 Постовалова, Т.А. Трудовое право Европейского союза : теория и практика : учебное издание / Т.А. Постовалова. - Москва : Проспект, 2015 - 496 с.
349.6 Кузнецова, О.Н. Загрязнение окружающей среды отходами и опвсными веществами / О.Н.Кузнецова, О.Л.Радчик. - Москва, 2001 - 55 с.
349.6 Никоноров, А.М. Глобальная экология : учебное пособие / А.М.Никоноров, Т.А.Хоружая. - Москва : Приор, 2001 - 284 с.
349.6 Маликова О.И. Структурные изменения и охрана окружающей среды. – Москва: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000 -221с.
349.6 Акимова, Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: учебник / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 - 495 с. - (Золотой фонд русских учебников)
349.6(E) Байдаков, С.Л. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности : учебно-практическое пособие / С.Л.Байдаков, Г.П.Серов. - Москва : Антикул, 2003 - 464 с.

Sadarbības partneri