Studiju programma „Uzņēmējdarbība un finanses” ir ilgtermiņa ieguldījums īpaši tagad, kad valsts prioritāte ir atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbinātiem un tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu.

Studiju programma “Uzņēmējdarbība un finanses” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Profesionālās izglītības likuma 23. panta otro daļu (20.03.2001.)
 • 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Komercdarbības speciālists” standartam, kurš apstiprināts Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2012.gada 18.aprīļa sēdē.
 • Studiju programma "Uzņēmējdarbība un finanses" licencēta 2007. gada.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt 4.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, lai sagatavotu drošumspējīgu komercdarbības speciālistu, kas spēj plānot, organizēt un analizēt uzņēmuma saimniecisko un finansiālo darbību, veikt komercdarījumus, resursu piesaistīšanu un to efektīvu izmantošanu, risināt personāla jautājumus, novērtēt riskus un rast tiem risinājumus, kritiski domāt un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem, ka arī veidot savu personīgo attīstības stratēģiju.

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt studentiem ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju strādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības jomās, vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbinātais;
 • nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un uzņēmējdarbības prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas studēt piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa studiju programmās;
 • sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes uzņēmējdarbībā;
 • veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai;
 • nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē;
 • rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidot motivāciju tālākizglītībai.

 

Studiju programmas struktūra Kredītpunkti (LV) %
Studiju kursi Vispārizglītojošie studiju kursi Obligātie studiju kursi 16 20
Izvēles studiju kursi 4 5
Profesionālās nozares studiju kursi Obligātie studiju kursi 31 38,8
Izvēles studiju kursi 5 6,2
Profesionālā prakse 16 20
Kvalifikācijas darbs 8 10
Studiju programmas apjoms 80 100

*kredītpunkts – Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) vienība studējošā darba uzskaitei, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam.

Studiju ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi un 3 mēneši

Studiju programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Matemātika un statistika ekonomistiem
 • Biznesa datu analīzes IT
 • Lietišķā svešvaloda
 • Mārketings
 • Mikroekonomika un makroekonomika
 • Biznesa ētika un starpkultūru komandas
 • u.c.

Profesionālie studiju kursi

 • Uzņēmējdarbība un inovācijas
 • Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 • Pasaules ekonomika un ES tirgus
 • Komerctiesības un darba tiesības
 • Uzņēmumu finanses
 • Stratēģiskā vadība
 • Projektu vadība
 • u.c.

Izvēles studiju kursi

 • Starptautiskais bizness
 • Loģistika
 • Finanšu vadības pamati
 • Organizācija un personāla vadība
 • Budžets un finansēšana
 • Publiskās pārvaldes organizācija
 • u.c.

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

„Uzņēmējdarbība un finanses” studiju kursu apraksti (.doc)
Komercdarbības speciālista profesijas standarts (.pdf)

Sadarbības partneri