Studiju modulis ir augstākās izglītības programmas sastāvdaļa, kurai ir kopīgs mērķis un ir noteikti studiju rezultāti, kas nodrošina noteiktas kompetences.
Modulis „Juridiskās zināšanas” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes juridiskajā jomā.
Modulī ir paredzēta Latvijas Republikas tiesību sistēmas studēšana, kas nosaka juridisko un fizisko personu rīcību tiesiskuma nodrošināšanā, kā arī tiek izskatītas ES tiesības.
Moduļa kopējais apjoms – 20 kredītpunkti.
Moduļa mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt tiesiskā darījuma sastādīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, un sagatavot konkurētspējīgus grāmatvežus, kas spējīgi palīdzēt organizāciju vadītājiem juridiskos un personālvadības jautājumos.

Studiju moduļa uzdevumi:

  • Pilnveidot studentu zināšanas juridiskos jautājumos, kas tika apgūti studiju kursā „Tiesību zinības”;
  • Veidot izpratni par starptautiskās komerciālās darbības tiesisko regulējumu;
  • Sniegt iespēju iegūt zināšanas par administratīvajām tiesībām un procesu, par civilprocesu un darba tiesībām;
  • Pilnveidot studentu zināšanas par valsts tirgus attiecībām Latvijas Republikā;
  • Veidot studentu prasmes orientēties valsts pārvaldes un tiesu sistēmā;
  • Attīstīt studentu iemaņas piemērot tiesību normas, kopumā un konkrēti, pieņemot lēmumus vai sagatavojot lēmumu projektus;
  • Pilnveidot studentu prasmi izmantot datu bāzes, atlasīt nepieciešamo juridisko un normatīvo informāciju;
  • Paplašināt studējošā profesionālo redzesloku. 

Studiju moduļa saturs

Moduli veido juridiskas zinātnes nozares studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir iespējas apgūt Konkurences tiesības, Civiltiesības un civilprocesu, Lietu tiesības, Administratīvo procesu, Saistību tiesības, Darba tiesības, Muitas tiesības, Starptautiskās privāttiesības, ES tiesības.
Katrs studiju kurss tiek vērtēts atsevišķi, par moduli kopējas atzīmes nav.
Pēc moduļa apguves un visu studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju „Grāmatvedis”, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.
Diplomētie speciālisti var strādāt komercsabiedrībās, valsts iestādēs un sabiedriskās organizācijās.
Iegūtās zināšanas ļauj turpināt studijas augstākā līmenī - studēt grāmatvedības un juridiskās jomas jautājumus.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.