NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

GFK akadēmiskā personāla angļu valodas prasmju paaugstināšana

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem Eiropas Sociālā fonda projektā “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024, ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” (turpmāk – GFK) akadēmiskā personāla kapacitātes celšana.
Šis uzdevums projektā realizējas trijos aspektos:
1)    ārvalstu docētāju piesaiste (2.aktivtāte “Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste studiju procesā”);ang gfk
2)    iekšējo cilvēkresursu mobilizācija 1.aktivtāte “Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā);
3)    esošā GFK akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, kas paredz stažēšanās pie komersantiem un angļu valodas apmācības.
2020. gada jūnijā ir uzsākta 3.aktivitātes 3.2. apakšaktivitāte “Akadēmiskā personāla angļu valodas ang gfk 1apmācības”, kurās ietvaros paredzēts veikt trīs GFK docētāju (A.Tjurina, J.Bojarenko un I.Strautiņa) ar ekonomiku un grāmatvedību saistīto profesionālo angļu valodas prasmju pilnveidi. Apmācības nodrošina Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs, kas darbojas Visvalža ielā 4a, Rīgā. Apmācības veic profesore Gunta Roziņa.
Projektā angļu valodas apmācību programmas mērķis ir paaugstināt docētāju finanšu angļu valodas prasmes (B2 līmenis), lai akadēmiskais personāls varētu pārliecinoši lietot iegūtās zināšanas darba jomā (lekcijās un pētniecībā). Apmācībās tiek attīstīts gan mutiskais valodas lietojums, gan rakstu valodas lietojums, pilnveidotas gramatikas zināšanas un tekstu saturiskā izpratnes prasme. Pēc kursa apguves docētājiem ir jāprot analizēt noteiktu problēmu grāmatvedības nozarē, uzņēmumu grāmatvedības darba organizācijā, nodokļu uzskaitē, administrēšanā un pamatot savu viedokli. Līdz ar to kursa laikā tiek apgūtas jaunas gramatikas formas, ar tematiku saistītā leksika un terminoloģija un attīstīts valodas lietojums finanšu un grāmatvedības jomā.
Projekta ieviešana sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.
Detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā, tālr.: 29232720.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.