NAP logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

Ārvalstu akadēmiskā personāla un GFK personāla iesaiste studiju procesa pilnveidošanā

ESF projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024 turpina darbu, lai sasniegtu tajā paredzētos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Nozīmīgs ieguldījums GFK studiju dokumentu pilnveidē ir veikts projekta 2.aktivitātes “Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste studiju procesa” ietvaros. Dr.oec. Aurēlija Kustiene (Klaipēdas Aleksandra Stuglinska Universitāte; angļu val. - Aleksandras Stulginskis University and Klaipeda State University of Applied Sciences) ir uzsākusi vairāku ar studiju kursu norisi saistītu dokumentu izvērtējumu un to pilnveidi - notiek studiju kursa programmas “Audits un kontrole” apraksta un vadlīniju “Metodiskās vadlīnijas kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādei un aizstāvēšanai” salīdzinošā analīze, ņemot vērā Lietuvas augstākās izglītības institūciju pieredzi, priekšlikumu sagatavošana redakcionālām un strukturālām izmaiņām studiju dokumentos, kā arī tajos tiek integrētas jaunāko normatīvo aktu Latvijā prasības.
Lai sagatavotie dokumenti iegūtu ne tikai atbilstošas saturiskās izmaiņas, bet tie kļūtu par darba instrumentu ikdienas darbā, A.Kustiene izzina arī GFK docētāju pieredzi un viedokļus, un 2019. gada maijā piedalījās kursa un kvalifikācijas darbu vērtēšanā studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” un aizstāvēšanas komisijas darbā.IMG 0056

Otrs svarīgs virziens ir zinātniskās un pētnieciskās darbības pieredzes pārnese. Šajā jomā A.Kustiene, sadarbībā ar GFK docētājiem (A.Tjurinu, J.Bojarenko, I. Jesperi u.c.) veic partnerorganizāciju (piemēram, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas) pieredzes, procesu (piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība), prakses (piemēram, uzņēmuma gada pārskata revidēšanas norises) izpēti, lai gūtu atziņas par aktualitātēm un problēmaspektiem grāmatvedības kā pētnieciskā objekta izpētē.

Minētais darbs ir rezultējies kopīgas publikācijas sagatavošanā: Kustienė, A., Tjurina, A. (2019). Darbinieku sociālā apdrošināšana: Latvijas un Lietuvas gadījums (angļu val.- Employee social insurance: The Case of Latvia and Lithuania), kas 2019. gada 9. maijā ir prezentēts Mykolas Riomeris Universitātē Kauņā X starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedriskās drošības problēmas: teorētiskie un praktiskie aspekti" (angļu val.- Mykolas Riomeris University at Xth International Scientific Conference "Problems Of Ensuring Public Security: Theoretical And Practical Aspects" in Kaunas).

IMG 0070GFK studējošiem un docētājiem bija iespēja dzirdēt jaunākās atziņas par tematu „Konfliktu pārvaldība iekšējā un ārējā revīzijas procesā” (angļu val.- Managing Conflicts in the Internal and External Audit Process), kas tika sniegta 2019. gada 18. maijā starptautisko studentu konferencē “Biznesa vadības teorija un prakse: studentu skatījums” (angļu val.- Business Management Theorie and Practice: Students’ Insights”).

Projekta 3.1. aktivitātes “Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta” ietvaros 2019.gada maijā trīs GFK pasniedzēji ir uzsākuši stažēšanos ar studiju programmas attīstību saistītās jomās. Lektore Jūlija Bojarenko 26 stundas guva praktisko pieredzi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Consensus Debets”, reģ. Nr. 40003769346, kas specializējas grāmatvedības pakalpojumu un nodokļu konsultāciju sniegšanā. Lektore Ingrīda Jespere stažējās (35 st.) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Datorzinību centrs”, reģ. Nr. 40003308066. Šajā pat sabiedrībā stažējās arī lektore Ingūna Strautiņa (14 st.). Stažēšanās mērķis ir apgūt datorizēto finanšu grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmu Tildes Jumis.

Līdz ar to jāsecina, ka projekta ieviešana sekmē noteikto virsuzdevumu – projekts sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

Interesenti detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.

Publicēts GFK tīmekļa vietnē 30.05.2019.

Sadarbības partneri

© 2022 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.