NAP logo

ESF projektā “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija” notiek ārvalstu akadēmiskā personāla līdzdalība studiju procesa kvalitātes uzlabošanā

ESF projekta “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024 2.aktivitāte “Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste studiju procesa” paredz, ka ārvalstu docētājs veiks nozīmīgu studiju un metodisko darbu. Pašlaik šāda iesaiste jau notiek un Dr. oec. Aurēlija Kustiene, kas pārstāv Klaipēdas Aleksandra Stuglinska Universitāti (Aleksandras Stulginskis University and Klaipeda State University of Applied Sciences), projektā uzsākusi studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” analīzi un salīdzinājumu ar līdzīgām programmām Lietuvā.  Analīzes mērķis ir sniegt priekšlikumus programmas kvalitātes uzlabošanai.

2019. gada martā Dr.oec. A.Kustiene organizēja semināru un dalījās pieredzē zinātnisko rakstu izstrādē un to publicēšanas prasībās dažādos Scopus un Web of Science izdevumos.

Seminārā notika arī praktiska nodarbība, kuras laikā GFK docētāji tika iepazīstināti ar praktiskā darba aspektiem darbā ar zinātnisko publikāciju datubāzēm, pētījumu veikšanas metodiku u.c. Semināra noslēgumā izvērsās aktīva diskusija par pētījumu aktualitāti, mērķiem, pētījumu virzieniem un pētījumu metodēm grāmatvedības asp30 04 19ektu problemātikā. Arī klātesošie GFK docētāji dalījās savā pieredzē, kas deva iespēju izvērtēt aktualitātes nodokļu politikā un grāmatvedības pētījumu virzienos Latvijas tautsaimniecības un reģionu sociāli ekonomisko procesu izpētes jomā. Par semināra rezultātu var uzskatīt mūsdienīgu metožu un prakses aktualizāciju, kā arī zinātniskā darba organizācijas un vadības pārnesi GFK.

Seminārā notika arī ideju uzkrāšana kādā veidā zinātniski pētnieciskā darbā plašāk iesaistīt studējošos.

Pašlaik Aurelija Kustiene vada lekcijas GFK studentiem “Sociālo zinātņu lietišķu pētījumu metodoloģija”, kurās integrē gan vispārzinātniskās un teorētiskās atziņas, gan iepazīstina ar pētījumu metodoloģiju, pētījumu aspektiem sociālajās zinātnēs un biežāk pielietoto kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu praksi. Veikto aktivitāšu rezultātā,   trīs GFK studenti no 25. marta līdz 29. martam piedalījās Starpkultūru menedžmenta projekta starptautiskajā nedēļā Kauņā. 

Savukārt studiju kursa “Audits un kontrole” ieviešana ārzemju docētāja vadībā ir pabeigta un novadītas nodarbības 20 kontaktstundu apjomā. Par A.Kustienes lekcijām ir saņemtas pozitīvas studentu atsauksmes – 62% studējošo vērtē notikušās nodarbības kā augstas pievienotās vērtības zināšanu ieguves studiju aktivitāti, 71% studējošo novērtē docētājas pasniegšanas metodes kā inovatīvas, bet 34% studentu norādīja, ka ir izmantojuši jaunus studiju materiālus e-vidē. Kā turpmāk risināmo problēmu ir jāmin padziļinātas profesionālās angļu valodas apguves nepieciešamību studiju programmas satura kontekstā, jo kā pietiekamas svešvalodu zināšanas pētnieciskā  darba veikšanai ir atzinuši tikai 57% studentu.

Tālākā aktivitātes ieviešanas procesā Dr.oec. A.Kustiene piedalīsies studējošo kvalifikācijas prakšu un pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas darbā un veiks ar studiju programmu saistīto zinātniski pētniecisko darbu un sagatavos publikāciju starptautiski citējamā žurnālā. Kā tuvākais uzdevums ir darbs ar studentu pētniecisko darbu rezultātiem, lai tos prezentētu starptautiskā studentu pētniecisko darbu konferencē „Uzņēmējdarbības vadības teorija un prakse: studentu ieskats” (“Business Management Theory and Practice: Students‘ Insights”), kas notiks šī gada 17.-18.maijā GFK telpās, Lomonosova ielā 4, Rīgā. Konferences mērķis ir popularizēt pētniecisko darbību un veidot partnerības turpmākai sadarbībai.

Projekta ieviešana sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

Interesenti detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.

Sadarbības partneri

© 2022 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.