Kursi logo colour

ESF projektā “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija” uzsāktas aktivitātes

ESF projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr. 8.2.2.0/18/A/024 uzsākts 2018. gada 5. novembrī. Projekta realizācijas pirmajos 3 mēnešos GFK ir veikti administratīvi pasākumi, lai nodrošinātu projekta aktivitāšu ieviešanu - noslēgti darba līgumi ar aktivitāšu vadītājiem un veikta darba vietu aprīkojuma iegāde.
Projekta 2. aktivitāte “Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste studiju procesa” sākās 2018. gada decembrī. Tās ietvaros GFK ir piesaistīts viens ārvalstu docētājs, kas 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī veiks  studiju un metodisko darbu. Dr. oec. Aurēlija Kustiene, kas pārstāv Aleksandras Stulginskis University and Klaipeda State University of Applied Sciences, projektā veiks studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” analīzi un salīdzinājumu ar līdzīgām programmām Lietuvā, un sniegs priekšlikumus tās uzlabošanai. Docētāja arī piedalīsies studējošo kvalifikācijas prakšu un pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas darbā un veiks ar studiju programmu saistīto zinātniski pētniecisko darbu, kas rezultēsies publikācijā starptautiski citējamā žurnālā vai konferenču rakstu krājumā. Projekta ietvaros plānots, ka ārvalstu docētāja dalīsies ar GFK personālu pieredzē zinātniski pētnieciskā darba organizācijā un vadībā, pētījuma metožu izvēlē un praktiskajā pielietojumā, līdz ar to projekts sekmēs mūsdienīgu metožu un prakses pārnesi pētniecībā GFK. Aktivitātes sākumā A.Kustiene iepazīstas ar koledžas akadēmisko personālu, viņu veiktiem pētījumiem un publikācijām, koledžas studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem un veic sagatavošanās darbu, lai vadītu lekcijas studiju kursā ”Audits, revīzija un kontrole”.
Ar šī gada janvāri ir uzsākta arī projekta 3. aktivitātes “Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide” 3.1. apakšaktivitātes “Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta” īstenošana. Plānots, ka apakšaktivitātes ietvaros tiks nodrošināta piecu GFK akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem ar studiju programmu saistītā jomā. Pašreiz notiek komersantu piesaiste projektam – ir izstrādāti darba uzdevumi komersantiem un notiek stažēšanās plāna sagatavošana. Paralēli tam notiek darbs ar GFK akadēmisko personālu, lai noskaidrotu viņu vajadzības kompetenču paaugstināšanā ar studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” saistītos profilējošos studiju kursos. Tas zināmā mērā noteiks arī plānoto darba uzdevumu komersantiem.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu ietvaros (5.aktivitāte), sabiedrībai ir sniegta informācija (pieejams: https://koledza.lv/index.php/lv/par-gfk/projekti) par projekta mērķi - stiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” kā augstākās izglītības iestādes akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās,  plānotiem rezultātiem – projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts vienam doktorantam, piesaistīts viens ārvalstu docētājs un pilnveidotas piecu GFK docētāju kompetences stratēģiskās specializācijas jomās un par aktivitāšu norisi.  Informācija par projekta ieviešanu informatīvā plakāta veidā izvietota redzamā vietā gan ēkā Lomonosova ielā 4, Rīgā (projekta ieviešanas vieta) foajē, gan projekta administratīvās telpās, gan pie koledžas telpām.
Projekta ieviešana sniegs tiešu ietekmi uz cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

Interesenti detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.

Projekta kontaktpersona: Inese Vingre-Ruskule, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Publicēts GFK tīmekļa vietnē 31.01.2019.

Sadarbības partneri

© 2022 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.