Kursi logo colour

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekts “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024

GFK akadēmiskais personāls ceļ profesionālo kompetenci stažējoties uzņēmumos

Grāmatvedības un finanšu koledža (GFK) realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija” (projekta ID nr.8.2.2.0/18/A/024), kura ietvaros laika posmā no 2019.gada janvāra līdz novembrim norisinās koledžas akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem.

Projekta aktivitāte “Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta-2” ir paredzēta, lai palīdzētu akadēmiskajam personālam iegūt plašāku ieskatu darba tirgū, tajā skaitā izzināt darba tirgus jaunākās tendences. Aktivitāte dos iespēju stiprinot saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu un radīs iespēju akadēmiskajam personālam pilnveidot profesionālās prasmes. Aktivitātes tiešā ietekme būs akadēmiskā personāla profesionālās kapacitātes pieaugums, kas tiks izmantots studiju kursu satura aktualizācijā, metodiskā darbā, zinātniski pētnieciskā darbā un studiju darbā papildinot mācību materiālus ar praktiskiem uzdevumus, kas sasaistās ar programmas “Grāmatvedība un finanses” uzdevumiem un darba tirgus prasībām un tendencēm.

kl 10 01Plānots, ka līdz 2019.gada novembrim pieci docētāji - GFK akadēmiskais personāls atbilstoši kvalifikācijas celšanas vajadzībām studiju kursu realizācijā varēs gūt pieredzi stažējoties pie komersantiem, kuri nodrošina grāmatvedības pakalpojumus, grāmatvedības apmācības vai sniedz konsultācijas nodokļu piemērošanā Latvijas republikā; apkalpo grāmatvedības datorprogrammas un to produktus,  veic apmācības atbilstošo programmu lietošanā; veic zvērinātu revidentu atzinumu sagatavošanu un grāmatvedības pakalpojumus; nodrošina revīziju pārskatu sagatavošanu u.c.

Jau pašreiz trīs GFK docētāji projekta ietvaros ir uzsākuši stažēšanos pie komersantiem - lektores I.Jespere un I.Strautiņa stažējas SIA „Datorzinību centrs”, bet lektore J.Bojarenko SIA “Consensus Debets”.

SIA „Datorzinību centrs” piedāvā iespēju pilnveidot akadēmiskā personāla profesionālās prasmes grāmatvedības jautājumos un nodokļu uzskaitē, datu eksportēšanā un finanšu pārskatu aprēķinu veikšanā. Stažēšanās laikā galvenā uzmanība ir pievērsta akadēmiskā personāla prasmju attīstībai darbā ar grāmatvedības datorprogrammu “Tildes Jumis”, lai studiju procesā varētu organizēt praktiskās apmācības studentiem bankas transakciju apstrādi, noliktavas uzskaiti un tās optimizāciju, veidot datu bāzes un veikt datu analīzi, sagatavot rēķinus, avansu aprēķinus, pavadzīmes, nodokļu pārskatus utt. Papildus tam docētājas papildina prasmes finanšu grāmatvedības prezentāciju veidošanā un praktiski veic dažādas finanšu darījumus.kl 10 02

Stažējoties SIA “Consensus Debets”, docētāja J.Bojarenko apgūst darba organizāciju, iekšējās kontroles sistēmu un iepazīstas ar grāmatvedības organizācijas dokumentiem uzņēmumā. Lai varētu studentiem sniegt ieskatu dažādu nozaru uzņēmumu grāmatvedības specifikā, docētāja iepazīstas ar nodokļu aprēķināšanas īpatnībām dažādos saimnieciskās darbības gadījumos, veic deklarāciju un gada pārskatu sastādīšanu un pārbaudi celtniecības, tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un ražošanas uzņēmumiem mācību situāciju ietvaros. Stažēšanās paredz arī iepazīties ar ziedojumu un dāvinājumu uzskaites veikšanu un specifiku dažādos uzņēmumos.

Projekta ietvaros viena akadēmiskā personāla stažēšanās apjoms ir 200 stundas. Akadēmiskā personāla atsauksmes par uzņēmumiem ir ļoti pozitīvas, jo netiek liegts ne padoms ne pieredze. Tāpēc komersantu ieguldījums projektā kopumā ir vērtējams kā augstas pievienotās vērtības zināšanu pārneses labās prakses piemērs, kas sniedz būtisku ieguldījumu studiju procesa attīstībā GFK. Līdz ar to jāsecina, ka projekta ieviešana sekmē projektā noteikto virsuzdevumu – cilvēkresursu attīstību viedās specializācijas nozarēs un tautsaimniecībā kopumā.

Interesenti detalizētu informāciju par projektu var iegūt GFK telpās Lomonosova ielā 4, Rīgā, 222.kabinetā.

Publicēts GFK tīmekļa vietnē 30.08.2019.