Iekšējie normatīvie akti

Ētikas kodekss (.pdf)

Privātuma politika (.pdf)

Kvalitātes politika (.pdf)

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (.pdf)

Grāmatvedības un finanšu koledžas attīstības stratēģija 2016.-2021. (.pdf)

Cilvēkresursu politika (.pdf)

Akadēmiskā personāla politika (.pdf)

Nolikums par akadēmisko Šķīrējtiesu (.pdf)

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība (.pdf)

Studiju programmas izstrādāšanas kārtība (.pdf)

Kvalitātes vadības sistēma (.pdf)