Limon Tour
Driver
Tranzito
Friday, January 19, 2018

social draugiem social facebooksocial twitter skype

Rakstos

Uzņēmējdarbība un finanses

Studiju programma „Uzņēmējdarbība un finanses” ir ilgtermiņa ieguldījums īpaši tagad, kad valsts prioritāte ir atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbinātiem un tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu.

Studiju programma “Uzņēmējdarbība un finanses” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 „ Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās izglītības standarta” prasībām
 • 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Komercdarbības speciālists" standartam, kurš apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 25. septembra rīkojumu Nr. 524
 • Studiju programma "Uzņēmējdarbība un finanses" licencēta 2007. gada, akreditēta līdz 2015. gadam.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot Latvijas darba tirgum kvalificētus uzņēmējdarbības speciālistus zinātniski pamatotai darbībai valsts un privātajās uzņēmējsabiedrībās, atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, kas spēj veikt plānošanu, administrēšanu un finanšu analīzi, klientu (patērētāju un ražotāju) savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu.

Studiju programmas uzdevumi
 • Sniegt pilnīgas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā un finansēs atbilstoši jaunākiem likumdošanas normatīviem dokumentiem.
 • Sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijās un to pielietošanas iespējās uzņēmējdarbībā.
 • Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju uzņēmējdarbības organizācijas, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā.
 • Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā.

Studiju programmas struktūra

 A daļa   vispārējās izglītības pamatpriekšmeti   16 KP*  20 % 
 B daļa   profesionālās izglītības pamatpriekšmeti   34 KP   42,5 % 
 C daļa   izvēles priekšmeti   4 KP   5 % 
 Kursa darbi     2 KP   2,5 % 
 Profesionālā prakse    16 KP   20 % 
 Kvalifikācijas darbs     8 KP   10 % 
   Kopā:   80 KP   100 % 
*kredītpunkts – Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) vienība studējošā darba uzskaitei, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam.

Studiju ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2 gadi un 3 mēneši

Studiju programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Matemātika un statistika ekonomistiem
 • Informātika
 • Lietišķā svešvaloda
 • Mārketings
 • Tiesību pamati
 • Saskarsmes un vadības psiholoģija
 • u.c.

Profesionālie studiju kursi

 • Uzņēmējdarbība un personālvadība
  • Finanšu grāmatvedība un nodokļi
  • Mikroekonomika un makroekonomika
  • Komerctiesības un darba tiesības
  • Uzņēmējdarbības finansēšana
  • Finanses un kredīts
  • Projektu vadība
  • u.c.

  Izvēles studiju kursi

  • Civiltiesības un civilprocess
  • Saistību tiesības
  • Lietišķā saskarsme un ētika
  • Kvalitātes vadība
  • Socioloģija
  • Nekustamā īpašuma tirgus 
   
  Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

  Sadarbības partneri

   

  biznesakompleks logo fast soft gramatvediba un ekonomika
  lietuvos verslo kolehija bilance bussinet
  tilde lbka nordplus
   LOGO PU liaa LRGA logo

   

  Brown Blue Orange